TÜRKÇE

İlkokul Türkçe programı okuma-anlama, yazma, dinleme ve konuşma 

alanlarını kapsar.

     • Okuma yazma sürecini tamamlayan öğrenciler görüp izlediklerini, dinlediklerini, okuduklarını tam ve doğru anlama gücü kazanırlar.

     • Noktalama işaretlerine, vurgu ve tonlamalara dikkat ederek okuma yaparlar.

     • Görüp izlediklerini, dinlediklerini, okuduklarını, incelediklerini ve düşündüklerini, tasarladıklarını söz ya da yazı ile doğru ve amaca uygun olarak anlatma           beceri ve alışkanlığı kazanırlar.

     • Yazdıklarını görsel unsurlarla desteklerler.

     • Yeni öğrendikleri kelimeleri anlamlarına uygun kullanır, konuşma stratejilerini yetkin bir şekilde uygularlar.

MATEMATİK

İlkokul Matematik progamımızda öğrenciler;

• Matematiksel kavramları anlar, bu kavramları günlük hayatta ve diğer alanlarda kullanırlar.

• Problem çözme sürecinde kendi düşünce ve akıl yürütmelerini rahatlıkla ifade ederler. •Matematiksel düşüncelerini mantıklı bir şekilde açıklamak ve paylaşmak için matematiksel terminoloji ve dili doğru kullanabilirler.

• Tahmin etme ve zihinden işlem yapma becerilerini etkin kullanırlar.

• Problem çözme stratejileri geliştirir ve bunları günlük hayattaki problemlerin çözümünde kullanırlar.

• Kavramları farklı temsil biçimleri ile ifade ederler.

• Matematiğe yönelik olumlu tutum geliştirirler.

• Araştırma yapma, bilgi üretme ve kullanma becerilerini geliştirirler.

HAYAT BİLGİSİ
     Türkçe temaları ile ilişkilendirilmiş Hayat Bilgisi programı,

     • Okulumuzda Hayat,

     • Evimizde Hayat,

     • Sağlıklı Hayat,

     • Güvenli Hayat,

     • Ülkemizde Hayat ve Doğal Hayat ünitelerinden oluşmaktadır.

5 ünite kapsamında öğrenciler;

                        • Kendini ve yaşadığı çevreyi tanır.

                        • Aile ve toplumun temel değerlerine sahip olur.

                        • Millî, manevî ve insanî değerleri yaşantısal hale getirir.

                        • Kişisel gelişimini sağlamak için yapması gerekenlerin farkında olur.

                        • Kişisel bakım becerilerini geliştirir.

                        • Sağlıklı ve güvenli yaşam sürme bilinci edinir.

                        • Sosyal katılım becerisi kazanır.

                        • Zamanı ve mekânı algılama becerisi edinir.

                        • Kaynakları verimli kullanma becerisi geliştirir.

                        • Öğrenmeyi öğrenme becerisi kazanır.

                        • Temel düzeyde bilimsel süreç becerilerini kazanır.

                        • Ülkesini sever, tarihî ve kültürel değerlerini yaşatmaya istekli olur.

                        • Doğaya ve çevreye karşı duyarlı olur.

                        • Bilgi ve iletişim teknolojilerini amacına uygun olarak kullanır.

SOSYAL BİLGİLER

İlkokul 4. Sınıf Sosyal Bilgiler programı,

     • Birey ve Toplum,

     • Kültür ve Miras,

     • İnsanlar-Yerler ve Çevreler,

     • Bilim-Teknoloji ve Toplum,

     • Üretim-Dağıtım ve Tüketim,

     • Etkin Vatandaşlık,

     • Küresel Bağlantılar ünitelerinden oluşmaktadır. Bu derste, adalet, bağımsızlık, barış, bilimsellik, dayanışma, duyarlılık, dürüstlük, eşitlik, özgürlük gibi             değerlerin evrensel ilkelerle işlenmesine önem verilir.


FEN BİLİMLERİ

     Fen Bilimleri dersi 3. sınıflarda:

     • Gezegenimizi Tanıyalım,

     • Beş Duyumuz,

     • Kuvveti Tanıyalım,

     • Maddeyi Tanıyalım,

     • Çevremizdeki Işık ve Sesler,

     • Canlılar Dünyasına Yolculuk,

           4. sınıflarda:

     • Yer Kabuğu ve Dünyamızın Hareketleri,

     • Besinlerimiz,

     • Kuvvetin Etkileri,

     • Maddenin Özellikleri,

     • Aydınlatma ve Ses Teknolojileri,

     • İnsan ve Çevre, Basit Elektrik Devreleri ünitelerinden oluşmaktadır. Olay ve olguları, neden ve sonuç ilişkisini kullanarak araştıran ve sorgulayan                 öğrencilerimiz kendi öğrenme süreçlerini yönetebilmeleri ve kendi ürünlerini ortaya çıkarabilmeleri için desteklenir.