Öğretim programlarımızda öğrencilerimizin derslerde yaptığı proje,aktivite ve etkinliklerin:
 

      * Öğrenci yönetiminde olması

      * Gerçek dünya ile ilişkili olması

      * Birden çok kaynaktan yararlanılması

      *  Araştırma temeline dayanması .

       * Öğrenciye kişisel düşüncelerini anlatma olanağı tanıması

       * Öğrencinin girişim ve yaratıcılığının ürünü olması

      * Hem ana konu, hem de ilişkili alanlarda bilgi ve görüşleri yansıtması,

      * Öğrencinin seviyesine uygun olması

      * Odak noktanın öğreten ve öğretme sürecinden öğrenene ve öğrenme sürecine kayması,

      * Öğretenin kolaylaştırıcı hale dönüşmesi ve öğrenme sorumluluğunun paylaşılması,

      * Derslerin aktif, etkileşimli yöntemlerle yürütülmesi,

      * Öğrenenlere birey olarak yaklaşılması ve onların öğrenme tarzlarının, deneyimlerinin, arka plan özelliklerinin, tercihlerinin dikkate alınması,

      * Girdilerden çok çıktılar, kazanımların öne çıkması

      * Bilgi aktarımından çok derin anlama, eleştirel düşünme ve bilgi/ beceriyi kullanma amaçlanması,

      * Disiplinlerarası yaklaşımların, üst seviyedeki ve genel becerilerin edinilmesinin vurgulanması hedeflenmektedir.


FEN BİLGİSİ

Bilimin, tüm kültürlerden bilim insanlarının ortak çabası sonucu üretildiğini anlamaya katkı sağlamak; doğada meydana gelen olaylara ilişkin öğrencilerimizde merak, tutum ve ilgi geliştirmek hedeflerimiz arasındadır.

Fen bilimleri alanında edindiği bilgiyi kullanabilen, günümüz koşullarında kolaylıkla uyum sağlayan, yaratıcı düşünceyi destekleyen eleştirel bakış açısına sahip öğrencileri ülkemize kazandırmak istiyoruz.

Yaratıcı ve analitik düşünme becerileri yardımıyla iş birliğine dayalı alternatif çözümler üretmelerini sağlayan eğitim programımızla, bilim üreten fen okuryazarı bireyler yetiştirmek ortak amacımızdır.


MATEMATİK

Öğrencilerde mantıksal düşünme yeteneğini geliştirme, günlük hayatta karşılaştığı problemlerin çözümünde mevcut koşulları doğru değerlendirme, mümkün olduğu hallerde bilgiyi nicelleşmiş verilerle ortaya koyma alışkanlığını kazandırma, soyutlama yapma alışkanlığı kazandırma ve bu yolla zihinsel bağımsızlığı ve yaratıcılığı geliştirme, özelleştirme ve genelleştirme yapma alışkanlığı kazandırma ve bu yolla sezgisel düşünceyi geliştirme, geometriden yararlanarak estetik değerleri geliştirme, bir problemin değişik yollarla çözülebileceğinden hareketle farklı görüş ve düşüncelere zihnen açık olabilme ve onlara saygı duyma alışkanlığını kazanma, LGS sürecinde karşımıza çıkabilecek soru tarzlarına hazırlanmadır. Amaçlarımızı gerçekleştirmek için derslerimizi öğrenci merkezli ve eğitim teknolojilerinden yararlanarak işlemekteyiz. Bu amaçların yanı sıra derslerimizde matematiğin tarihi, günümüz teknolojisindeki yeri, günlük kullanım alanları, mesleki kullanım alanlarından da bahsederek öğrencilerimizde matematik genel kültürü oluşturuyor, matematik konusunda hem bilinci hem de kabiliyeti yüksek bireyler yetiştiriyoruz.
 

SOSYAL BİLGİLER

MEB’in amaçları doğrultusunda öğrencilerimizin sosyal bilgiler dersi ile ilk olarak milli kültür ve tarih bilincine ulaşabilmesi amaçlanmaktadır. Sosyal Bilgiler dersi ile edindiği bilgileri gündelik yaşantısı içinde etkin bir şekilde kullanabilen, evrensel değerleri benimseyen, geçmişteki olaylardan yola çıkarak günümüzde yaşanan olayları yorumlayıp geleceğe ilişkin öngörüde bulunabilen, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, haklarını bilen ve diğer bireylerin haklarına saygılı, çözüm odakları öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamaktayız.


TÜRKÇE

Dil insanların duygu, düşünce ve isteklerini anlatmak, birbirleriyle iletişim kurmak amacıyla kullandıkları sesli ya da yazılı göstergeler dizgesidir. Dil; toplumdaki bireylerin birbirleriyle anlaşmaları, kaynaşmaları, uyum içinde yaşayabilmeleri ve birikimlerini gelecek kuşaklara aktarabilmeleri için gereklidir.

Türkçe dersi; çocukta dil becerilerini geliştirme, anadil bilincini kazandırma, iletişim becerilerini arttırma, kendini en iyi şekilde ifade edebilme ve diğer derslerle olan yakın ilişkileri nedeniyle çok yönlü bir derstir. Özellikle son yıllarda değişen soru tipleriyle birlikte, okuduğunu anlama ve yorum yapabilme kabiliyeti tüm dersleri etkilediğinden Türkçe dersi, çok daha fazla ön plana çıkmaktadır.

Bilgi Kuram Ortaokulunda bilimsel düşünen, özgüven ve özsaygısı yüksek, insan haklarına saygılı, sorunlara çözüm üreten, barışçıl, ileri görüşlü, entelektüel yönü gelişmiş, Türkçeyi yaşamında etkin biçimde kullanan bireyler yetiştirmek Türkçe dersinin amaçları arasındadır.

Okulumuzda işlenilen Türkçe derslerinde; basitten karmaşığa, bilinenden bilinmeyene, kolaydan zora doğru bir yol izlenmektedir. Sınıf içinde kullanılan sunuş yoluyla öğrenme, tümevarım - tümdengelim, araştırarak öğrenme, çözümleme, düz anlatım, tartışma yöntemleri, soru cevap teknikleriyle öğrencilerin analiz ve sentez becerileri geliştirilmektedir.

Ders içinde aktif olarak kullandığımız akıllı tahtalar ve çeşitli kaynak kitaplar sayesinde öğrenme, çok daha fazla soru tipi üzerinde durularak pekiştirilmektedir. Okulumuzda Milli Eğitim Müfredatının oluşturduğu Türkçe eğitim programı kazanımları, haftalık ve aylık yapılan deneme ve ders içi tarama sınavlarıyla ölçülmektedir.

Anadil bilincini en üst seviyede tutarak Türkçeyi bilinçli, düzgün ve akıcı olarak kullanan bireyleri toplumumuza kazandırmak; Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere armağan ettiği Türkiye Türkçesi’ni ilelebet yaşatmak Bilgi Kuram Ortaokulunda verilen Türkçe eğitim programının temel vizyonunu oluşturmaktadır.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ:

Din kültürü ve ahlak bilgisi derslerimizde öncelikli olarak öğrencilerimizin sağlıklı bir din ve ahlak eğitimiyle milli eğitimin temel amaçları arasında ifadesini bulan milli, ahlaki, insani ve kültürel değerleri benimsemelerini sağlamak; beden, zihin, ahlak, ruh, duygu bakımından dengeli ve sağlıklı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlayıp inanç ve kültür dünyalarına genişlik kazandırmaktır.

         Bu hedef doğrultusunda, dinin Allah -İnsan ilişkilerini düzenleyen bir olgu olduğunu, dinin evrensel barış kültürünün yerleşmesinde ve hoşgörü ortamının oluşturulmasında katkıda bulunabileceğini benimsetmek, dinin sevgi boyutunu fark ederek onun insan için vazgeçilmez bir öge olduğunu ve dinin her şeye karşı sevgiyle ve olumlu yaklaşılması gerektiğini kavratmaktır.

Din kültürü dersimizin bu amaçlarının yanı sıra öğrencilere kazandırılması gereken temel değerler içerisinde ise güven, hakikat sevgisi, kardeşlik, estetik duyarlılık, hoşgörü, saygı-sevgi gibi temel değerlerin kazandırılması hedeflenmektedir.