Bilgi Kuram Lise Eğitim programımız, “ Pragmatizmin eğitime yansıması olan  İlerlemeci felsefe temellerine dayanan Öğrenci Merkezli Aktif Öğrenme metodu üzerine hazırlanmıştır. 
Öğrencilerimizin tüm gelişim alanlarının (bilişsel, sosyal, duyuşsal, psikomotor ve dil) desteklenmesini amaçlayan bu yaklaşımla, anaokulundan liseye kadar her kademede  sorgulama, keşfetme, araştırma, yaparak ve yaşayarak öğrenme adımlarıyla okulumuzda MEB kazanımları, PYP, MYP ve PBÖ prensipleriyle  bütünleştirilen bir öğrenci merkezli  program uygulanmaktadır. 

     
     Öğrenci merkezli öğrenim yapılırken kullanılan yaklaşımlar:
     *  araştırma temelli 
     *  probleme dayalı 
     *  proje temelli 
     *  yapılandırmacı
     *  sorgulayıcı 
     *  çoklu zeka, 
     * disiplinler arası öğrenmedir. 
     * Öğrenme süreci ise, 
     * Sorgulama
     * Keşfetme
     * Dinleme- Not tutma
     * Argüman oluşturma 
     * Araştırma/ Gözlem
     * Yazılı, sözlü ve görsel olarak kendini ifade etme
     * Etkinlik ve projelerle bilgiyi kullanma, geliştirme ve  ürün *tasarlamayı kapsamaktadır

     Bilgi Kuram Lise biriminde hedeflerimiz:  

     * Atatürk ilke ve inkılaplarını temel aldığımız yıllık ders planlamalarımızla öğrencilerimizin düşünme, anlama, sıralama, sorgulama, sınıflama, ilişki kurma,           analiz, sentez yapma ve değerlendirme gibi zihinsel becerilerini geliştirmek,
     * Okul hayatını sevdirmek ve okul kültürüne uyumlarını sağlamak, 
     * Sorumluluk bilincine sahip, eleştirel düşünen, öğrenmekten keyif alan, araştıran, kendini ve yaşadığı toplumu tanıyan, millî değerlere önem veren bireyler yetiştirmek, 
     *  Öğrencinin bir birey olduğunu fark ettirmek, öğrenciye toplum ve doğadaki yerini kavratmak, 
     * Öğrencilere etkin dinleme becerileri edindirmek, 
     * Okuma alışkanlık ve zevkini kazandırmak, okuma ve anlama becerilerini farklı etkinliklerle geliştirmek, 
     * Kelime dağarcığını zenginleştirmek, okunaklı ve güzel yazma becerisi edindirmek, 
     * Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini çeşitli yazı türlerinde ifade etmelerini sağlamak; yazım kurallarını kavratmak,
     * Okula ve derslere karşı olumlu tutum geliştirmelerini sağlamak, 
     * Öğrencilerin derslerde öğrendiklerini hayatla ilişkilendirmelerini ve günlük hayatta kullanmalarını sağlamak,
     * Sınıf seviyesinde belirtilen kazanımlar içinde gerekli becerilerini edindirmek, 
     * Yaşamda karşılaştığı problemleri çözme becerisi kazandırmak,
     * Öğrencilere hayatın her alanında ve her yerde öğrenme ortamı olduğunu sezdirmek, ders aracılığıyla öğrencinin önceki öğrenmeleriyle ve sosyal                       çevresiyle çok boyutlu ilişkiler kurdurmak, 
     * Çağın gereklerine uygun temel bilgileri, becerileri ve tutumları kazandırmak,  
     * Öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak onların yeni görüşler oluşturmalarına ve görüşlerini daha önceki bilgileriyle ilişkilendirebilmelerini                     sağlamak, 
     * Öğrencileri soru sormaya, gözlem yapmaya ve kendi sonuçlarına ulaşmaya özendirmek,
     * Düşünme becerilerini, hayal dünyalarını ve yaratıcı yazma becerilerini geliştirerek zenginleştirmek, 
     * Öğrencilerin yaşamlarında matematiğin yerini ve önemini kavrayarak matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmelerini sağlamak, 
     * Bir derste elde ettiği kazanımları diğer derslere transfer edebilmelerini sağlamak,
     * Yaratıcı düşünme, sentez yapabilme, analiz edebilme ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek, 
     * Öğrenci merkezli çalışmalarla öğrencilerimizin sosyal yaşam becerilerini günlük yaşamda uygulamalarını sağlamak, 
     * Öğrenmekten keyif alan, kendisi ve çevresiyle barışık, iletişim ve iş birliği becerileri gelişmiş, dünyayı daha iyi algılayabilen ve sorgulayabilen bireyler                 yetiştirmek, 
     * Doğayı tanıma ve anlamlandırmaya ilişkin merak uyandırmak, evrende gerçekleşen olayların bilimsel nedenlerinin farkına varmak 
     * Öğrencilerimizi fen okuryazarı olarak yetiştirebilmek,   (Fen okuryazarlığı; çevrede olan olayları anlayabilme ve bilimsel yolla açıklayabilme, hayatta                   karşılaşılan problemleri bilimsel yaklaşımla çözebilme, bilimsel gelişmeleri takip etme ve anlayabilme olarak tanımlanabilir.)
     * Öğrencilerimizin ünite kazanımlarını öğrenmelerinin yanı sıra “gözlem,   ölçme, tahmin, çıkarım yapma, değişkenleri belirleme, verileri toplama-                          düzenleme, veri yorumlama ve modelleme” gibi bilimsel süreç becerilerini de   geliştirmelerini desteklemek, 
     * 21. yüzyılın çağdaş, Türk tarihini ve kültürünü kavramış, temel demokratik değerlerle donanmış, insan haklarına saygılı, sosyal yaşamda etkin, üretken,           haklarını ve sorumluluklarını bilen, etnik ve dini farklılıklara karşı saygı ve hoşgörü ile yaklaşan, yaşam boyu öğrenmeyi alışkanlık hâline getiren,                       kazandığı becerileri içselleştirip uygulayabilen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yetiştirmektir.