Öğretim programlarımızda öğrencilerimizin derslerde yaptığı proje,aktivite ve etkinliklerin:
 
    * Öğrenci yönetiminde olması 
    * Gerçek dünya ile ilişkili olması 
    * Birden çok kaynaktan yararlanılması 
    * Araştırma temeline dayanması . 
    * Öğrenciye kişisel düşüncelerini anlatma olanağı tanıması 
    * Öğrencinin girişim ve yaratıcılığının ürünü olması
    * Hem ana konu, hem de ilişkili alanlarda bilgi ve görüşleri yansıtması, 
    * Öğrencinin seviyesine uygun olması 
    * Odak noktanın öğreten ve öğretme sürecinden öğrenene ve öğrenme sürecine kayması,
    * Öğretenin kolaylaştırıcı hale dönüşmesi ve öğrenme sorumluluğunun paylaşılması,
    * Derslerin aktif, etkileşimli yöntemlerle yürütülmesi,
    * Öğrenenlere birey olarak yaklaşılması ve onların öğrenme tarzlarının, deneyimlerinin, arka plan özelliklerinin, tercihlerinin dikkate alınması,
    * Girdilerden çok çıktılar, kazanımların öne çıkması 
    * Bilgi aktarımından çok derin anlama, eleştirel düşünme ve bilgi/ beceriyi kullanma amaçlanması,
    * Disiplinlerarası yaklaşımların, üst seviyedeki ve genel becerilerin edinilmesinin vurgulanması
    * Öğrencilerin Çalışma süreçleri boyunca koç öğretmenleri desteğiyle sınav  odaklı bir çalışma programı takip etmeleri
    * Öğrencilerin üniversite ziyaretleri ile üniversite hedeflerinin belirlenmesi,
    * Meslek seçimlerine ışık tutmak amacı ile kariyer tercihleri konusunda bilinçlendirilmeleri 
    * Üniversite sınavına en doğru ve güzel bir şekilde hazırlanmaları hedeflenmektedir.

        TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI: 
MEB’in amaçları çerçevesinde öğrencilerin okuma, yazma ve sözlü iletişim becerilerini geliştirmeyi; onları okuyan, okuduğunu sorgulayan, düşüncesini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilen, ana dilini en iyi şekilde öğrenmiş ve onu doğru bir şekilde kullanabilen bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlar. Türk ve dünya edebiyatının önemli isimlerinin eserlerini tahlil etme ve yorumlama imkânı sunar. 

Yazmaya dayalı ders içi etkinlikler, münazara ve bilgi yarışması gibi bilişsel ve sözlü ifade yeteneği gerektiren çalışmalar öğrencilerin düşünsel gelişimlerine katkı sağlar. Bizler; öğrencilerimizin Türk edebiyatının ince dokusuna vâkıf, edebiyatın çığır açıcı eserleri sayesinde okuma alışkanlığı kazanmış, okumayı hayatının bir parçası hâline getirmiş bireyler olmalarını hedefliyoruz. 
Edebiyatın millî ve evrensel değerinin yanında bizzat insanı değerli kılan bir hizmeti olduğunu biliyor; ruhen ve zihnen hassasiyet kazanmış gençlerimizin insanı, toplumu ve hayatı daha iyi anlamasına yardımcı olmaya çalışıyoruz. 
Öğrencilerimize dilimizin zenginliğini öğretiyor, köken bilgisi çalışmaları yaparak kelimeler üzerinden tarihsel bir yolculuğa çıkıyoruz. Bunlara ek olarak onlarla birlikte edebiyatın zengin kaynaklarına başvururken tarihten, felsefeden, sosyolojiden, psikolojiden, coğrafyadan ve daha nice bilim dalından faydalanıyor; disiplinler arası bir süreç yürütüyoruz.
       
        MATEMATİK
Matematik, dünyanın temel yapı taşlarından biridir. Biz, matematiği sadece bir ders olarak değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı olarak görüyoruz. Misyonumuz, öğrencilere, topluma ve dünyaya matematikle ilgili bilgileri, becerileri ve anlayışı aktararak, onların güçlü bir matematik temeline sahip olmalarını sağlamaktır.
Matematiği sadece sayılarla sınırlamıyor, aynı zamanda problem çözme, eleştirel düşünme ve analitik becerileri geliştirmenin bir aracı olarak görüyoruz. Misyonumuz, öğrencilere matematikle korkusuzca yüzleşme ve onu anlama yeteneği kazandırmak, böylece hayatları boyunca karşılaşacakları zorlukları başarıyla aşmalarına yardımcı olmaktır. 
Bizler, matematiğin gücünü keşfeden, yaratıcı düşünme ve problem çözme yetenekleriyle donanmış bireylerin bir toplumunu hayal ediyoruz. Vizyonumuz, matematiği sadece öğrenilen bir konu değil, aynı zamanda her bireyin potansiyelini ortaya çıkaran bir araç olarak gören bir dünya yaratmaktır.
Bu vizyon doğrultusunda, matematik eğitiminde yenilikçi yöntemleri teşvik ediyoruz. Teknolojiyi etkili bir şekilde kullanarak öğrencilere interaktif ve keyifli bir matematik deneyimi sunmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda matematik eğitimini daha çeşitli, erişilebilir ve kapsayıcı hale getirerek, herkesin matematikle barış içinde bir yaşam sürmesini amaçlıyoruz.
Matematikle ilgili bilgi ve becerilere sahip bireylerin, karmaşık sorunları çözen liderler, yenilikçi düşünürler ve etkili iletişimciler olmalarını destekliyoruz. Bu vizyon, matematikle şekillendirilmiş bir gelecekte, her bireyin kendi potansiyelini keşfetmesine ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirmesine olanak tanıyacaktır.
          FİZİK
MEB’in temel ilke ve genel amaçları esas alınarak hazırlanan fizik dersi; öğretim programıyla öğrencilerin fizik biliminin evrendeki olayların anlaşılmasındaki önemini kavramaları, bilimsel sorgulamanın doğasını anlamaları, deney yaparak veri elde etmeleri, bu verileri kullanarak çıkarım yapmaları, yorumlamaları ve genellemelere ulaşmalarını sağlar. 

Fizik biliminin toplumsal hayata, ekonomiye, teknolojiye etkisini ve günlük hayatta yaşanan olaylar ile ilişkisini fark etmelerine katkı sağlar. Bilgi çağının bir gereği olan araştırma, sorgulama, inceleme, eleştirel düşünme becerilerini, hayatın her alanında kullanabilmeleri, işlevsel projeler, kapsamlı ve özgün tasarımlar, buluşlar üretebilmelerini sağlar. Fiziğin gelişimine katkıda bulunan bilim insanları hakkında bilgi sahibi olmaları ve medeniyet tarihimizde öne çıkan düşünür ve bilim insanlarının bilime yön veren fikir ve çalışmalarını yorumlamaları amaçlanmaktadır.

           BİYOLOJİ
Biyoloji eğitimi ile öğrencilere analitik düşünmeyi, olaylar arasında sebep-sonuç ilişkisi kurabilmeyi, yaşadıklarını yorumlayabilmeyi ve çevrelerindeki olayları gözlemlemeyi öğretmek amaçlanmaktadır.

Dünyanın ileri teknolojisini ve bilgi birikimini yakalayan, Atatürk İlkeleri’ne bağlı, laik ve katılımcı, öğrenmeyi öğrenen, kendine güvenli, sorumluluk sahibi, düşüncelerini rahatlıkla ifade eden ve savunan, doğanın ve yaşadıkları çevrenin farkına varan öğrenciler yetiştirmek hedeflenmektedir.

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 2. maddesinde ifade edilen Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları ile Türk Millî Eğitiminin Temel İlkeleri esas alınarak hazırlanan Biyoloji Dersi Öğretim Programı ile öğrencilerin; 

    * Biyolojide yer alan yasa, teori, süreç ilke, hipotez ve deneyler hakkında bilgi sahibi olmaları,
    * Biyoloji dersinde edindikleri bilgi, beceri ve yeterlilikleri kullanarak yeni fikirler üretmeye ve özgün çalışmalar yapmaya istek duymaları,
    * Bilimsel çalışmalarda ve toplumsal hayatta etik değerlere sahip olmanın ve bu değerlere uygun davranmanın gerekliliğini ve önemini kavramaları sağlanır.
    * Ders konuları ezberci eğitimden uzak, analitik düşünme, sentez ve yorum yapabilme, sonuç çıkarabilme becerilerini kazandıran metotlarla işlenir.
    * Derslerde işlenen her konu laboratuvar ortamında bireysel deneyler, interaktif sunumlar desteği ile pekiştirilir.
    * Derslerde öğrenilen bilgilerden hareketle, günlük hayatlarında, çevrelerinde gelişen olayların sebeplerini ve sonuçları arasında bağlantı kurabilmeleri sağlanır.
    * Bilimsel gelişmeler takip edilerek edinilen bilgilerin güncel kalması sağlanır.
Biyoloji Bölümü, MEB’in öngördüğü öğretim programıyla birlikte üniversite giriş sınavlarına yönelik hazırlık çalışmalarını da yürütür. Konuların pekiştirilmesi ve test çözme hızının artırılması için çalışmalar yoğun yaprak testlerle desteklenir.
Öğrencilerimiz sık sık konu kavrama sınavları ile değerlendirilir. Bu değerlendirme sonuçlarına göre öğrencilerimizin eksiklikleri bireysel veya grup çalışmaları şeklinde giderilir.

          TARİH
Şile Bilgi Kuram Anadolu Lisesi’nde Tarih dersleri, Tarih Dersi Öğretim Programlarında, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 2. maddesinde ifade edilen Türk Milli Eğitimi’nin genel amaçları ile Türk Milli Eğitimi’nin temel ilkeleri esas alınmıştır. Bu doğrultuda Tarih Zümresi olarak amacımız;

    * Öğrencilerimizin geçmişten günümüze insanlığın mirasını kavramalarını; yerel, ulusal ve dünya ölçeğinde farklı konulara bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşmalarını istiyoruz. Türk, İslam ve Türkiye tarihinde rol oynamış önde gelen siyasi ve sosyal teşekküller ile önemli şahsiyetleri tanımaları ve bu sayede Türk milletinin ve kültürünün geçmişten bugüne gelişimini kavramalarını amaçlamaktayız.

Geçmişe ilişkin bir sorgulama su¨reci olarak tarih dersleri aracılığıyla öğrenciler gerçek tarihsel öğrenme etkinlikleriyle karşılaşır, bilgi u¨retim su¨recine katılır ve kendi tarih anlatılarını inşa ederler. Nitekim tarih derslerindeki öğrenme-öğretme su¨reçlerine kaynaklarla çalışmayı dâhil etmek, öğrencilerin okuduklarını salt aktaran “bilgi anlatıcıları” konumundan sıyrılıp, tarihçiler gibi “bilgiyi u¨reten/yorumlayan” bir role sahip olmalarını hedeflemekteyiz. Kuşkusuz böyle bir tarih eğitimi yaklaşımı ise tarihsel du¨şu¨nme becerileriyle mu¨mku¨n olabilir. Tarihsel du¨şu¨nmeyle ders kitaplarındaki bilgileri ezberlemek değil, tarihin bir disiplin olarak kendisine özgu¨ du¨şu¨nme becerilerini öğrencilere kazandırmak amaçlanmaktadır. Tarihsel du¨şu¨nmeyle, geçmişteki olayları anlamak, geçmiş hakkında yorum yapmak ve geçmişle gu¨ncel arasında köpru¨ler kurmak esastır.

         DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerimizde öncelikli olarak öğrencilerimizin sağlıklı bir din ve ahlak eğitimiyle millî eğitimin temel amaçları arasında ifadesini bulan millî, ahlaki, insani ve kültürel değerleri benimsemelerini sağlamak; beden, zihin, ahlak, ruh, duygu bakımından dengeli ve sağlıklı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlayıp inanç ve kültür dünyalarına genişlik kazandırmaktır.
Bu hedef doğrultusunda; dinin  Allah-insan ilişkilerini düzenleyen bir olgu olduğunu, evrensel barış kültürünün yerleşmesinde ve hoşgörü ortamının oluşturulmasında katkıda bulunabileceğini benimsetmek, dinin sevgi boyutunu fark ederek onun insan için vazgeçilmez bir öge olduğunu ve her şeye karşı sevgiyle ve olumlu yaklaşılmasını gerektirdiğini kavratmaktır.
Din kültürü dersimizin bu amaçlarının yanı sıra öğrencilere kazandırılması gereken temel değerler içerisinde ise güven, hakikat sevgisi, kardeşlik, estetik duyarlılık, hoşgörü, saygı-sevgi gibi temel değerler vardır.

         COĞRAFYA

Coğrafya dersinde; öğrencilerimize, insan_mekan ilişkisini temele alan bakış açısıyla içinde yaşadığı çağın gereksinimlerine ayak uyduran, yaşam becerisi yüksek bireyler yetiştirmektir. Öğrencilerimizin olay ve olguların gerçekleşmesinde nedensellik, ilişki, yer ve zaman içerisinde değişebilir nitelikleri algılayan, sorunlara çözüm üreten, analitik düşünmeyi, disiplinler arası bağlantı kurabilen, özgüvenleri desteklenmiş, işbirlikli, aktif öğrenmelerin gerçekleştiği ortamlar oluşturuyoruz.

         KİMYA

Kimya yaşamımızın merkezidir. Her şey kimyasal maddelerden yapılmıştır ve yaptığımız işlerin çoğu kimyasal tepkimeleri içermektedir. Liselerimizdeki kimya öğretim programı, kimyanın gündelik hayata yansıyan kavramlarını ve ürünlerini gerçek hayata ilişkilendirerek işler. Başka bir deyişle öğrencilerin ‘Öğrendiğim kimya ne işe yarar?’ sorusunun cevabını da içinde barındırır.
Lise kimya programımız, bireysel ve toplumsal sorumluluklarının bilincinde, kendi hayatını etkileyen kimyasal kavram ve ilkelerin farkında bireyler yetiştirmeyi hedefler. Öğretim programımız kimya bilimini; gözlem ve deneylere dayanarak evren ve hayat hakkında doğruya en yakın açıklamaları yapan, gözlem ve deneyler geliştikçe de yaptığı açıklamaları değiştirebilen, durağan değil dinamik bir yol ve anlayış olarak görür.
Bilgi Kuram Anadolu Lisesinde, kimya dersinde


          • Kimyanın deneye dayalı bir bilim olması nedeni ile öğrenciye kimyanın kaynağının laboratuvarda olduğu öğretilir. İmkan dahilinde, tüm kimya dersi gerçeklere öğrencinin kendisinin yapacağı deneylerle ulaşması sağlanır.
          • Öğrencilerimizin, karşılaştıkları problemleri çözebilecek yetenek ve davranışları kazanmış kişiler olarak yetiştirilmesi amacıyla laboratuvar çalışmalarına önem verilir.
          • Deney sonuçlarının değerlendirilmesinde ve somu aşamasında öğrenciye kendi kendine bulma alışkanlığının kazandırılması amaçlanır.
          • Kimyadaki temel ilke ve kavramlarla düşünme gücü kazandırılır.
          • Öğrenciye, deney yapabilme becerisi kazandırılır; hazır deney verileri yorumlatılarak öğrencinin genellemelere ulaşması sağlanır.
          • Öğrencilere kazanılan bilgileri analiz etme, sentez ve yorumlama düzeyinde kullanabilmelerine yönelik uygulamalar yaptırılır.
          • Öğrenciye, doğa olaylarını yorumlarken kimya temelinde neden-sonuç ilişkisi kurmak öğretilir.

Öğrencilerimizi MEB müfredatının yanı sıra TYT ve AYT sınavlarına tam yeterlilik düzeyinde hazırlamayı amaçlıyoruz. Ders saatlerinde verilen konu anlatımı ve sunumlara ek olarak okul sonrası etütler, haftalık tarama testleri, aylık deneme sınavları uyguluyoruz. Bu sınavların sonuçlarını en kısa zamanda değerlendirerek öğrencilere geri bildirimde bulunuyoruz. Sınav sonuçlarına göre eksik görülen konularda ek dersler yapıyoruz. Ayrıca uygulanan soruların ÖSYM standartları ile uyumlu olmasına dikkat ediyoruz. Öğrencinin, işlenen konuları tekrar etmesi, zaman yitirmeden pekiştirerek verimli ve sistemli olarak ders çalışmasını sağlıyoruz.