Bilgi Kuram İlkokulu benimsediği eğitim ve öğretim ilkelerine uygun olarak düzenlediği fiziksel ortam ve sağladığı olanaklarıyla aşağıdaki ilkelere dayalı, çağdaş bir eğitim ve öğretim gerçekleştirmeyi hedeflemektedir:

• Eğitim sistemini, bütünüyle öğrenci merkezli olarak düzenlemek,

• Bireyin çok yönlü gelişimini gözetip onun bireysel güçlerini ve yetilerini ortaya çıkarıp geliştirmek,

• Eğitim ortamını; bireyin “yaparak, yaşayarak öğrenmesini gerçekleştirecek biçimde düzenlemek,

• Anaokulundan ortaöğretimin sonuna dek, eğitimde “Öğrenci Merkezli Aktif Öğrenme” modelini uygulamak

 • İlkokul eğitim ve öğretimin içerik (programlar, yöntemler vb.) ve organizasyon bakımından sistem bütünlüğünü gözetip bunların sürekliliğini sağlamak,

• Eğitimi, çağdaş bilgi ve öğretim teknolojisi ile donatıp güçlendirmek,

• Okul yaşamı ile günlük yaşam arasında sağlıklı bağlar kurmak, öğrencileri yararlı etkinliklere özendirmek,

• Bireyin toplumsal etkinliklere katılımını sağlayarak toplumsal sorumluluk projeleriyle yaşamı bütün boyutlarıyla tanımasına ortam hazırlamaktır.

Öğretim sürecinde Öğrenci Merkezli Aktif Öğrenme Modeli uygulanırken;

 • Öğrenciler konuya motive edilir, öğrencilerin hazır bulunmaları sağlanır.

 • Öğrencilerde merak uyandırmak için “sorgulama” yöntemi uygulanır.

 • Her konu için yeterli zaman ayrılır, tüm öğrencilerin konuyu öğrenebilmesine yardımcı olunur.

 • Öğrencinin, öğretim sürecine aktif katılımı sağlanır.

 • Her ünitenin belli bölümlerinde ve sonunda öğrencilerin eksikliklerini belirlemeye yönelik “izleme testi” verilir.

 • İzleme testlerinin sonuçlarına göre öğrencilerin öğrenme eksikliklerini giderici çalışmalar yapılır.

 • Ders saati dışında da öğrencilerin konuya ilgi duymaları sağlanır.

 • Öğrenciye verilen araştırma projeleri ile öğrencilerin konuyu incelemelerine, araştırmalarına ortam yaratılır.